سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاعات جامع مهمانسراهای خانه کارگر
این سایت توسط روابط عمومی خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر راه اندازی شده است.


این سایت جهت راهنمایی  اعضای خانه کارگر در سامانه رزرواسیون و جهت کسب اطلاعات  مهمانسرا ها تاسیس شده است .

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر

.......................................................................................


توجه فرمائید »

لطفا نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شود ، پاسخ آن را می توانید در ایمیل خود مشاهده کنید در غیراینصورت پاسخ آن در مطلب نمایش داده خواهد شد .روابط عمومی مدیریت سامانه رزرواسیون خانه کارگر (سرا) 
خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر